Giesmės Mildai

:Dai skaistumėlis mūsų Saulutės:
:Dai gražumėlis mūsų sesutės:

:O kur mūsų sesutė stovėjo:
:Ten vynelio upelis tekėjo:
:O kur mūsų sesutė sėdėjo:
:Ten rūtelių kvietkelis žydėjo:
:O kur josios kojelės stovėjo:
:Ten lelijų krūmelis kvepėjo:
:O kur josios rankelės gulėjo:
:Ten aukselio žiedeliai žėrėjo:

:Dai skaistumėlis mūs Mėnesėlio:
:Dai gražumėlis mūsų brolelio:
:O kur mūsų brolelis stovėjo:
:Ten vynelio upelis tekėjo:
:O kur mūsų brolelis sėdėjo:
:Ten bijūnų krūmelis žydėjo:
:O kur jojo kojelės stovėjo:
:Ten dobilų kvietkeliai kvepėjo:
:O kur jojo rankelės gulėjo:
:Ten klevelio lapeliai mirgėjo:

……………………………………………………………………………………………….
Tu žilviteli, žaliasai medeli
Tatatai ciutela, tatatai ciutela,

Ka tu žalias augai, ka tu prasiaugai?
Vienų šakytėly, ktų viršūnėly
Kad aš turėtau vienaplienes žirklalas
Tai nukarpycia žilvitėlia viršų
Mažgi užvysčia tėtušėlia dvarų.
Mana tevelia dveji treji varteliai.
Per vienus vartelius sauliulė teka,
Pra kitus vartelius mėnesėlis rieta,
Pra trecius vartelius sesiulė važiuoja
Aukštavainikuocė, ilgakasnykuocė.

……………………………………………………………………………………………….
Kur sakuolalis ten gegiutala
Anys suskryda vienan sodelin
Anys sutūpe vienan medelin
Lasė uogelas nuo viena krūma
Gėrė rasely iš viena lapa
Kur merguželė ten bernuželis
Anys suvažiau vienan dvaralin
Anys susėda už viena stala
Gėrė alutį iš viena kubka
Valgė medutį iš viena šaukšta

……………………………………………………………………………………………….

Žvilgso raselė ant baro

Žvilgso raselė /ant baro lylia
Lauke kalni /
Aukštam kalnely
Žalias berželis
Tami beržely
Pilka gegutė
Tenai kukava
Ne gegutelė
Močia dukrą
Išduodama
Didžių dalelį
Atskirdama
Margas karvelas
Išduodama
Aukštus kraitelius
Išduodama

……………………………………………………………………………………………….

:Jau pavasaralis:
Ramusai laikelis

:Aisim mes, mergelės:
Duinan vandenelin
:Duinoj vandenelis:
Per upely plaukia
:Ten mano bernelis:
Su kitu jau šneka
:Oi tu man bernelė:
Kaip tu man kalbėjai
:Liepei prisiskinti:
Rūtelių mėtelių
:Liepei nusipincie:
Rūtų vainikelį
Suvyta rūtelas,
suvyta mėtelas,
Rankelai beturint
:Sopa man širdela:
In tavy bežiūrint

……………………………………………………………………………………………….

Ųžuolas su liepeli
Abudu žali gražūs;
Abudu žali gražūs –
Šalyj kelalio stovi.
Šalyj kelalio stovi
Šakelėm susirėmį.
Šakelėm susirėmį
Lapeliais susiklėstį.
Bernelis su mergeli
Abudu jauni gražūs.
Abudu jauni gražūs
Šalin ugnelės stovi.
Šalin ugnelės stovi
Rankelėm susijėmį.
Rankelėm susijėmį
Peteliais susirėmį.
Peteliais susirėmį
Meilus žodelius kalba.

……………………………………………………………………………………………….

Stavi stavi berželis šani kelia
Niekas in jį nežaina nežvažiuoja
Ciktai ažia ažvažia jaunas bernelis
Laiskie laiskie berželi pranaktavoc
Nemakėsi berneli padėkavoc
Išvažiava bernelis unksci ryta
Ir ažmirša bernelis padėkavoc
I sugrįža bernelis pusė kelia
Dzekui dzekui berželi až naktely
Parnaktujau berželi in šakelių
Kai per cikrų matutį in runkelių
Pranaktujau berželi in lapelių
Kai per cikrų matutį in paduškelių

……………………………………………………………………………………………….
Sesutela mažoji, ciutela,
Gražus tava vainikas, ciutela,
Ar tu paci jį pynai, ciutela,
Ar panely vadzinai, ciutela,
Nei aš paci jį pyniau ciutela,
Nei panelas vadzinau, ciutela,
Mani mama ūgena, ciutela,
Vainikelį gabena, ciutela,
Mani jaunų už stala, ciutela,
Vainikelį in galvas, ciutela,
Dai aš jauna ratuosun, ciutela,
Vainikelį keliuosun, ciutela,
Dai aš jauna jauniman, ciutela,
Vainikelį in galvas, ciutela.

……………………………………………………………………………………………….

Oi sesylio sesylio /čiutela rūto
Atajoja svoteliai /
Naujan dvaran sujojo
Rišo žirgus vartuosin
Šoko žirgai daržuosin
Naktį miego nemigau
Dieną darbo nedirbau
Su šeimyna nevalgiau
Šiltu šaltu nuprausiau
Plonu baltu susupau
In lopšelį inguldžiau
Su žiedeliais bovijau

……………………………………………………………………………………………….

Naujam daržely augo pelūnas
Oi pelūn, pelūn, kas tavi sėjo
Mani pasėjo didelis vėjas
Oi pelūn, pelūn, kas tavi laistė
Mani palaistė didelis lietus
Oi pelūn, pelūn, kas tavi skyne
Mani nuskynė gražiausios mergos
Dėjo an galvos, an galvełės

……………………………………………………………………………………………….