Saulės giesmės

Kas tar teka par dvarelį
Saula riduolėla.
Saulala!
S a u l a l a!
Saulala riduolėla.
Kų tar neša tekėdama?
Ataneša davanėlių.
Kam paduosi davanėlas?
Kų patiksiu pirmam ryti.
Pasitikau šešurėlį,
Atadaviau davanėlas,
Dekavoja davanėlas.
Sutartinės I, 859b.

……………………………………………………………………………………………….

Dai kas teka, sauliulė
Sauliulė, saulikė

Per dvarelį.
Marci teka
Per dvarelį.
Dai kų neša
Davanelį.
Dai kam duocie
Davanacie.
Šešurėliui
Stameneliai.
Dai kas teka
Per dvarelį?
Marci teka.
Dai kų neša
Davanelėm.
Dai kam duocie
Davanacie?
Anytėlei
Padzvinkelį.

Sutartinės I, 151.
……………………………………………………………………………………………….
Kas tar taka par dvarėlį
Uosilali žoliasai?
Uosilio
uosilio
Uosilalis žoliasai žoliasai.
Saulė taka par dvarelį.
Kų tar naša tekėdama?
Ataneša dovanelių.
Kas tar taka par dvarėlį?
Marti taka per dvarelį.
Kų tin naša tekėdama?
Plonus boltus išvalatus
Stuomenėlius, abrūsėlius.
Kų patiko tarp vartėlių?
Ir patiko šešurėlį.
Aš šešurui stuomenėlius,
Man šešuras nė žodelio.
Sutartinės, II, 457.
……………………………………………………………………………………………….

Laduto laduto
Ladutėla laduto.

Iš kur teka
Laduto ladutėla laduto
Saulytė
Per dvarelį
Susitikau
Šešurėlį
Aš šešurui
Labas rytas.

Sutartinės III, 1369.
……………………………………………………………………………………………….
Šviesi saulė tekėjo
Čiūta rūta ta ta.Aplink tėvo dvarelį.
Žibinkštėlė tekėjo
Aplink tėvo dvarelį.
Pažink tėve žibinkštį,
Y tai tavo dukralė,
Kų taip toli nudavei,
Ir kiemelin neprašei.
Vargau vienus metelius,
Vargsiu antrus metelius,
Ė an tracių metelių
Aš atvirsiu gegiuli
Ir nulėksiu dvarelin,
Ir nutūpsiu medelin,
Užkukuosiu balseliu.
LTR 4495 (53), Dzūkų melodijos, 145.
……………………………………………………………………………………………….

Apėja sauliūte
Aplinkui zarių,

Apskrida sakalas
Aplinkui sodų.

Nežina sakalas
Kaip inskrist sodan.

Paklause gegiutį
Kaip inskrist sodan.

Pakelkie sparnelius
Inskrisi sodan.

Inskrida sakalas
Vidun sadelia.

Nutūpe sakalas
Viršuj medelia.

Giedaja sakalas
Tumsioj naktelėj.

Apėja sauliute
Aplinkui zarių.

Apjoja bernelis
Aplinkui dvarų.

Paklause mergelį
Kaip injot dvaran.

Atkelkie vartelius
Injosi dvaran.

LLM,TD V, 1.
……………………………………………………………………………………………….

Per dzidzį dvarų saulė tekėjo
Oi lelijėla žalia rūtela.

Saulė tekėjo vanduo mirgėjo
Mano bernelis žirgi sėdėjo.
O kur tu josi, manas berneli?
Mergela mana, jaunoji mana
Oi josiu josiu, tavi paliksiu.
Tavi paliksiu pas sa motulį.
Berneli manas, jaunasai manas
Tavo motulė man anytėlė.

O kur tu josi, manas berneli?
Mergela mana, jaunoji mana,
Oi josiu josiu, tavi paliksiu.
Tavi paliksiu pas sa tėvulį.
Berneli manas, jaunasai manas
Tavo tėvulis man šešurėlis.

O kur tu josi, manas berneli?
Mergela mana, jaunoji mana
Oi josiu josiu, tavi paliksiu.
Tavi paliksiu pas sa sesulį.
Berneli manas, jaunasai manas,
Tavo sesulė man mošytėlė.

O kur tu josi, manas berneli?
Mergela mana, jaunoji mana
Oi josiu josiu, tavi paliksiu.
Tavi paliksiu pas sa brolalį.
Berneli manas, jaunasai manas,
Tavo brolalis man dieverėlis

Dzūkų melodijos, 58b.
……………………………………………………………………………………………….

Užtekėja saulala raudona
Par tais aukštais kalnais, užtekėja.
Atajoja jaunas jaunikaitis
Mandras bajaraitis, atajoja.
Ataneša rūtų vainikėlį
Ir auksa žiedelį, ataneša.
Man nereikia rūtų vainikėlia
Ir auksa žiedelia, man nereikia.
Aš nenoriu par anytų būti
Anytas klausyti, aš nenoriu.
Tai aš noriu par matuly būti
Matulas klausyti, tai aš noriu.
Tai man ramu par matuly būti
Matulas klausyte, tai man ramu.
Atajoja jaunas jaunikaitis
Mandras bajaraitis, atajoja.
Ataneša šilkinį skaralį
Ir auksa žiedelį, ataneša.
Tai aš noriu šilkinės skaralas
Ir auksa žiedelia, tai aš noriu.
Tai man ramu par matuly būti
Matulas klausyte, tai man ramu.

LLD Darbo dainos I, 268
……………………………………………………………………………………………….
Miela šviesi saulyte
Miela Dievo dukryte
Kur taip ilgai užtrukai?
Kur taip ilgai užtrukai,
Kur taip ilgai gyvenai
Nuo mūsų atstojusi?
Po jūrų po kalnelių
Kavojau siratėles
Sušildžiau piemenačius.
Miela šviesi Saulyte,
Miela Dievo dukryte,
Kas rytais vakarėliais
Prakūrė tau ugnelę?
Miela šviesi Saulyte,
Miela Dievo dukryte,
Kas rytais vakarėliais
Tau klojo patalėlį?
Aušrinė, Vakarinė:
Viena kūrė ugnelę,
Kita klojo patalą.
Daug mano giminėlės,
Daug mano dovanėlių.
L.Rėza I, 78; mel. J.Juška LSD, 582.
……………………………………………………………………………………………….
Vakarinės

Oi an marių an mėlynių
Da saulalė stulpavojo.
An dzviej trijų stulpelių,
An keturių kampelių,
An devynių strėlalių.
Da ne saulalė stulpavojo
Da brolalis an dvaro
Šyvų žirgų muštravoj.

Dzūkų melodijos 56.
……………………………………………………………………………………………….
Saulala sadina lylia
Aš regėjau
Lauki kalnuos
Du berželiu.
Tuos berželiuos
Dvi gegiuli
Ažkukava
Liūdnu balsu.
Ir ataina
Vakarėlis
Ir atneša
Pailsėlį.
Sutartinės I, 92a.
……………………………………………………………………………………………….

Lioj saudailio vokaro
Kločiu boltų patalalį, vokaro.
Migdyčio motynalį,
Sodyčia mėtytalį.
Ar žydi mėtytala,
Ar kvėpia mėtytala,
Ar miega motynala?
Tai žydi mėtytala,
Tai kvėpia mėtytala,
Tai miega motynala.

Kločiu boltų patalalį,
Migdyčio tėvutėlį
Sodyčia diemedėlį.
Ar žydi diemedėlis,
Ar kvėpia diemedėlis,
Ar miega tėvutėlis?
Tai žydi diemedėlis,
Tai kvėpia diemedėlis,
Tai miega tėvutėlis.

Pg. Sutartinės, II , 628.
……………………………………………………………………………………………….

Nuslaide saulala vakari raudona
Tūto tūto tūto betūto.

Ne tiek ji raudona kiek pazaruota.
Ataina tevūtis viešuoju kelaliu,
Nuslanke saulalai ligi pat žemelai.

Nuslaide saulala vakari raudona,
Ne tiek ji raudona kiek pazaruota.
Ataina matūte viešuoju kelaliu,
Nuslanke saulalai ligi pat žemelai.

Nuslaide saulala vakari raudona,
Ne tiek ji raudona kiek pazaruota.
Ataina braliūkas viešuoju kelaliu,
Nuslanke saulalai ligi pat žemelai.

Nuslaide saulala vakari raudona.
Ne tiek ji raudona kiek pazaruota.
Ataina sesūte viešuoju kelaliu,
Nuslanke saulalai ligi pat žemelai.

Pg. Sutartinės III, 1172a.
……………………………………………………………………………………………….

Jau vakaras,
Rūta žalioji, daradlyvoj,
Palaisk mani namo.
Laido mani tėvulis,
Jau vakaras,
Laido mani motulė.
Jau vakaras,
Laido mani brolalis.
Jau vakaras,
Laido mani sasulė.

Čiulba ulba sakalas, 14.
……………………………………………………………………………………………….

Rūta žalioji
Jau vakaras vakarėlis,
Rūta žalioj,

Krito rasa an baro,
Puolė saulė an medzių,
Laiskie mani namopi.
Kad tu manį nelaisi,
Palais mani saulalė,
Ir šviesusai mėnulis,
Vakarinė žvaigždelė.
Laukia mani motulė
Terpu varių vartelių
Su duoneli druskeli,
Su vynelio kubkeliu.
Aik dukrela klėtelėn,
Sėsk dukrela už skobnių,
Valgyk dukra nevalgius,
Gerk dukrela negėrus,
Gulk dukrela nuvargus.

Dzūkų melodijos, 49a.
……………………………………………………………………………………………….

Vakarinė žvaigždelė Visų dangų išvaikščioj,
Visų dangų išvaikščiojo ir pas mėnulį sustoj.
Oi mėnuli, oi tėveli, aš šių naktį tai dėl tavy.
Aš šių naktį tai dėl tavy, o jau rytoj dėl Saulalės.
Debesėliais apsilaidus, skaudum lietum apsiliejus.
Oi mergela, oi, jaunoji, visų dvarų išulioj.
Visų dvarų išuliojo ir pas motuly sustoj.
Oi, motula, oi širdela, aš šių naktį tai dėl tau,
Aš šių naktį tai dėl tavy, o jau rytoj dėl anytos.
Atodūsius dūsaudama, ašarėlėm apsiliejus.

Lietuvių tautosaka, I, 75.
……………………………………………………………………………………………….

Užteka Saulužė
Daulėliu lėliu
Aplinkui dangužį daulėliu.

Apeikie Sauluže, aplinkui dangužį.
Suskaityk Sauluže, ar visos žvaigždutės.
Jau skaitau neskaitau, dar vienos vis nėra.
Šviesiausios žvaigždužės kur anksti užtekėjo.
Kur anksti užtekėjo ir vėlai nusileido.

……………………………………………………………………………………………….

Palaisiu pavų
Per duinajelių.
O paci aisiu
Per kriaušelalių.
Maž aš užvysiu
Tėvulia dvarų.
Tėvulia dvari
Treji varteliai.
Vienuos varteliuos
Sauliulė teka.
Kituos varteliuos
Mėnulis laidzias.
Treciuos varteliuos
Dūda dūduoja.
Dūda dūduoja
Dukrelį duoda.

LLD VI, Darbo dainos, I,151.
……………………………………………………………………………………………….