Vėlinių giesmės

Vai pūdymai, pūdymai,
Pūdymėli žaliasis!
:Tame pūdymėly
Tame žaliukėly
Aug žalioji liepelė: /2k

Ai liepele liepele
Liepele šimtšakėle!
:Po ta liepužėle
Po ta šimtšakėle,
Gul mudviejų močiutė:

Ai mudvi dvi seseli,
Abidva našlaitėli,
:Eisiva mudvi,
Mudvi abidvi
Močiutės atlankyti:

Prieš kalnelį lipdamos,
Ant kapelio puldamos:
:Motinėle mano,
Širdužėle mano,
Priimk mudvi prie šaleles!:

Ai judvi dvi dukreli
Abidvi našlaitėli,
:Ką judvi gersit,
O ką valgysit,
Kad pas mane būsite?:

Ai močiute močiute,
Močiute širdužėle,
:Nors nuo liepužėlės
žalius brazdužėlius
Bil su tavimi drauge.:

Vai pūdymai, pūdymai,
Pūdymėli žaliasis!
:Tame pūdymėly
Tame žaliukėly
Stov žalias ąžuolėlis:

Stov žalias ąžuolėlis
Ąžuolėlis šimtšakėlis!
:Po tuo ąžuolėliu
Po tuo šimtšakėliu,
Gul mudviejų tėvelis:

Ai mudu du broleliu,
Broleliu našlaitėliu,
:Eiva brolužėli,
Baltas dobilėli
Tėvelio atlankyti:

Kelki mūsų tėveli,
Tėveli širdužėli,
:Kelki tėvužėli,
Mūsų širdužėli,
Priimk ir mudu drauge!:

Vai sūneliu sūneliu
Sūneliu brangvardėliu,
:Ką judu čia gerstau,
Ką judu valgystau,
Kad su manim čia būstau?:

Vai tėveli tėveli,
Tėveli širdužėli,
:Nors nuo ąžuolėlio
Raselę braukysiv,
Bil’ su tavim čia būsiv.:

……………………………………………………………………………………………….

Ėjau per lauką, žali rugučiai
Ėjau per antrą, žalia giružė, –
:Čiulba girios paukšteliai, ramin mano širdelę.: /2k

Čiulbat, nečiulbat, girios paukšteliai,
Nenuraminsit mano širdelės,
:Aš neturiu tėvelio, aš neturiu širdelės.:

Ei toli toli mano tėvelis
Ei toli toli mano senasis –
:Ant aukštojo kalnelio po sierąja žemele.:

Devynias naktis miego nemigau,
Devynias liktis lig sužibinau,
:Tėvelio belaukdama, širdelės belaukdama.:

* Močiutė, (jaunasis) brolelis, seselė, sūnelis, dukrelė, bernelis, mergelė

……………………………………………………………………………………………….

Oi toli toli
Toli tolumėla
:Toli mano giminėlė
Už debesėlių.: /2k

Siųsčiau paslalį
Ir mielą tarnelį
:Kad pribūtų tėvutėlis
Šį vakarėlį.:

Nėr man paslalio
Nei mielo bernelio
:Nepribuvo tėvutėlis
Šį vakarėlį.:

* Motinėlė, brolaitėlis, seserėlė

……………………………………………………………………………………………….

Kas tave šaukia, žalio vario?
Ponai broliai didi drauge.
Ko jūs ponai norit, žalio vario?
Vyrelio norim, žalio vario.
Ai kas atvers vartus, žalio vario?
Mes atversim vartus, žalio vario.
Atverkit vartus, žalio vario.
Važiuokit sveiki, žalio vario.

……………………………………………………………………………………………….

Vidur lauko augo ąžuolėlis
Po ąžuolėliu lygioji pievelė
Toj pievelėj margoji lovelė
Toj lovelėj jaunasai bernelis.

Kad papūstų iš marių vėjelis
Pabudintų jaunąjį bernelį
Ir papūtė iš marių vėjelis
Pabudino jaunąjį bernelį.

Ir atskrido trys raibos gegutės
Viena laidės an mano galvelės
Antra laidės an mano kojelių
Trečia laidės an mano širdelės.

An galvelės – tai mano motulė
An kojelių – tai mano sesiulė
An širdelės – tai mano mergelė.

……………………………………………………………………………………………….

Kur kukuoj gegelė, kur lakštuoj lakštelė
Ant putino šakelės. /2k.

Kur stovi bernelis, mano dobilėlis
Ant sidabro tiltelio. /2k.

Ei, ko tu stovi, o ko tu nejoji
Laukia tave tėvelis.

Žirgužį šeria, antrą prekioja
„Parjos mano sūnelis“.

O tegu šeria, tegu prekioja
Juk žino, kad negrįšiu.

Jūrės maružėlės, žalios giružėlės
N’išbandytos naktelės.


Kur kukuoj gegelė, kur lakštuoj lakštelė
Ant putino šakelės.

Kur stovi brolelis, jauns dobilužėlis
Ant bėrojo žirgelio.

O ko tu stovi, kodėl nejoji
Laukia tave močiutė.

Marškinius siuva, antrus dabina:
„Parjos mano sūnelis“.

O tegu siuva, tegu dabima
Juk žino, kad negrįšiu.

Jūrės maružėlės, žalios giružėlės
N’išbandytos naktelės.


Kur kukuoj gegelė, kur lakštuoj lakštelė
Ant putino šakelės.

Kur stovi brolelis, jauns dobilužėlis
Į sidabro kilpeles.

Ei, ko tu stovi, o ko tu nejoji
Laukia tave seselė.

Kuskelę siuva, antrą dabina:
„Parjos mano brolelis“.

O tegu siuva, tegu dabina
Juk žino, kad negrįšiu.

Jūrės maružėlės, žalios giružėlės
N’išbandytos naktelės.


Kur kukuoj gegelė, kur lakštuoj lakštelė
Ant putino šakelės.

Kur stovi brolelis, jauns dobilužėlis
Ant pervažėlio tilto.

O ko tu stovi, kodėl nejoji
Laukia tave mergelė.

Kvietkelę skina, antrą dabina:
„Parjos mano bernelis“.

O tegu skina, tegu dabina,
Juk žino, kad sugrįšiu.

Jūrės maružėlės, žalios giružėlės
Išbandytos naktelės.

JLD. 266
……………………………………………………………………………………………….
Pyniau vainikų
Žalių levandų,
Ajaj, žalių levandų

Leidžiau vainikų
Gilion Dūnelėn,
Ajaj …

Vainikų ėmė
Ir pats nuskendo,
Ajaj …

Buvo mergelė
Marių kuojelė,
Ajaj …

Buvo pajaunėliai
Marių ešerėliai,
Ajaj …

O muzikantėliai
Sūrūs vėjeliai,
Ajaj …

Buvo pagalvėlės
Marių vilnelės,
Ajaj …

O patalėlis
Jūrės marelės,
Ajaj … Jūrės marelės
Vėlių šalelė,
Ajaj …

Marių akmenėlis
Vėlių suolelis,
Ajaj …

Vėlių varteliai
Žaliojo vario,
Ajaj …

Kiti varteliai
Saulės motulės,
Ajaj …

Antri varteliai
Mėnulio tėvo,
Ajaj …

Priimkit vėlę
Protėvių žemėj,
Ajaj …

Duokit ramybę
Ant amžių amžiaus
Ajaj …